Leveringsvoorwaarden masterclass eerstelijns bestuurders 2019-2020

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor Masterclass eerstelijns bestuurders.

Toelatingscriteria en procedure

De masterclass eerstelijns bestuurders is postacademisch onderwijs. Deelname aan de masterclass is voorbehouden aan mensen die zich in hun dagelijkse werkzaamheden minimaal 1 dag per week bezig houden met strategische vraagstukken in of in samenhang met eerstelijns organisaties. Indien een potentiële deelnemer zich wil aanmelden, neemt men contact op met Gita Gokoel die het secretariaat van de masterclass uitvoert. Zij verwijst naar de programmacoördinator Jan Erik de Wildt die een (telefonische) intake afneemt. Indien de startcriteria van een deelnemer niet voldoen, dan wordt verwezen naar opleidingen of cursussen die beter aansluiten bij de competenties en werkzaamheden van de kandidaat.
 Indien de deelnemer aan de startcriteria voldoet dan stuurt Gita Gokoel (secretariaat) een bevestiging van inschrijving. Als de groep definitief is samengesteld krijgen de deelnemers een definitieve aanmelding, die tot deelname en betaling verplicht.

Bij de samenstelling van een groep wordt gekeken naar een evenredige verdeling van geslacht, aard van de organisaties, ervaringen en geografische spreiding van de deelnemers. Het gewenste aantal deelnemers is tussen de 18 – 25 personen. De kwaliteit en diversiteit van de deelnemers is daarbij van groter belang dan de kwantiteit. Streefdatum voor samenstelling van de masterclass is jaarlijks 1 juli. Uiterlijk 15 augustus zijn alle kandidaten bericht of men deel kan nemen en kan men zich definitief inschrijven door middel van het bevestigingsformulier inschrijving. Indien er minder dan 18 deelnemers zijn, behoudt de masterclass het recht om de cursus niet door te laten gaan.

De deelnemer is na toezending van dit bevestigingsformulier de volledige programmabijdrage van € 9300,- verschuldigd. U kunt kiezen voor betaling in 1 of 2 termijnen. U ontvangt hiertoe een factuur: betaaltermijn 14 dagen. Inschrijving brengt de persoonlijke verplichting van de deelnemer met zich mee tot voldoening van de verschuldigde programmabijdrage, ongeacht een door een derde verstrekte opdracht tot deelneming en/of een door een derde afgegeven borgstelling. Na retournering van het bevestigingsformulier inschrijving is de inschrijving definitief, tenzij de deelnemer binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen na ondertekening per e-mail of schriftelijk laat weten dat hij/zij kosteloos afziet van deelname (wettelijke bedenktijd).

Indien de masterclass meer aanmeldingen dan plaatsen kent, worden gekwalificeerde deelnemers op de deelnamelijst voor het jaar daarna geplaatst en is tot 1 juni van dat jaar de plaats gereserveerd. In april wordt de kandidaat benaderd door het secretariaat om te toetsen of men hiervan gebruik wil maken. Als voor 1 juni de aanmelding niet definitief is bevestigd, dan vervalt de gereserveerde plaats.

Accreditatie en studiebelasting

Er is accreditatie verleend voor huisartsen, eerstelijns psychologen, apothekers en verloskundigen. Accreditatie voor andere deelnemers kan worden aangevraagd. De studiebelasting is maximaal 2 uur voorbereidingstijd per lesblok, de opdrachten zijn hierin niet inbegrepen.

Opdrachten en eindtermen masterclass eerstelijns bestuurders

De masterclass eerstelijns bestuurders kent enkele formele toetsingscriteria alvorens de leergang met goed gevolg kan worden afgesloten en het certificaat van de Universiteit van Tilburg/TRANZO kan worden uitgereikt. De criteria zijn:
–       minimaal 90% deelname aan alle colleges (presentielijsten dienen te worden geparafeerd en dienen als bewijs voor aanwezigheid)
–       
de externe- en interne analyseopdracht of in plaats daarvan de thesis tijdig ingeleverd en met minimaal voldoende beoordeeld

Indien door overmacht, te beoordelen door Jan Erik de Wildt, niet aan de criteria wordt voldaan, kan een aanvullende opdracht worden verstrekt die met minimaal voldoende moet worden afgerond.

Externe analyse (winter opdracht)
Interne analyse (lente opdracht)
Thesis (in plaats van externe en interne analyse)

Evaluatie masterclass eerstelijns bestuurders

De masterclass eerstelijns bestuurders kent een informele en formele evaluatie. Door de aanwezigheid van programmacoördinator Jan Erik de Wildt tijdens alle colleges kan informeel getoetst worden of de deelnemers tevreden zijn met de inhoud en werkwijze van de masterclass. Daarnaast vindt er een formele evaluatie plaats van de samenhang, docenten, didactiek, inhoud en facilitaire zaken. Deze evaluatieformulieren worden bij aanvang van ieder blok uitgedeeld en aan het einde verzameld en verwerkt. De beoordeling wordt per docent teruggekoppeld. Indien de evaluatie van een docent aan het einde van de opleiding twee masterclasses achtereen lager is dan het gemiddelde van alle docenten dan wordt in principe een nieuwe docent gezocht of wordt het betreffende onderwerp vervangen door een actueel onderwerp met een nieuwe docent. Hierover beslissen de programmacoördinatoren.

Klachtenregeling masterclass eerstelijns bestuurders

De masterclass eerstelijns bestuurders is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Tilburg en De Eerstelijns opererend onder de titel masterclass eerstelijns bestuurders. Ten behoeve van deelnemers, docenten en belanghebbenden heeft de masterclass eerstelijns bestuurders een klachtenregeling.

Ondanks goede voorbereidingen, afspraken, overeenkomsten tussen partijen en goede wil van betrokkenen, bestaat er altijd een kans dat een deelnemer, docent of belanghebbende zich niet goed behandeld vindt. De masterclass eerstelijns bestuurders is postacademisch onderwijs voor volwassenen en heeft als stelregel dat klachten het beste kunnen worden opgelost in onderling overleg tussen betrokkenen. Programmacoördinator Jan Erik de Wildt (06-51821078) is de eerste verantwoordelijke bij klachten.

Als er geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, bestaat de mogelijkheid om de klacht te formaliseren. Masterclass eerstelijns bestuurders heeft zich aangesloten bij de formele klachtenregeling van de Universiteit van Tilburg (www.tilburguniversity.edu). Op de website staat de procedure bij formele klachten. Binnen TRANZO is directeur prof dr D. van de Mheen eindverantwoordelijk. Voor vragen of ondersteuning kan een beroep worden gedaan op Gita Gokoel (013 – 4664223 of g.gokoel@tilburguniversity.edu).

Cursusmateriaal, auteursrechten en geheimhouding

De masterclass eerstelijns bestuurders gebruikt voor de leergang allerlei verschillende cursusmaterialen. Deze zijn inbegrepen in de deelnameprijs. In blok 1 krijgen de deelnemers de basis literatuur uitgereikt, die als leidraad en verdieping kan worden gebruikt tijdens de masterclass. Elk blok krijgen de deelnemers een exemplaar van De Eerstelijns uitgereikt.

Daarnaast krijgen de deelnemers de (digitale) handout van de presentaties van de docenten. Eventuele literatuur of oefeningen die de docenten vooraf of achteraf aanleveren, wordt aan de deelnemers ter beschikking gesteld. Indien de docent dit wenst gebeurt dit op het besloten deel van de website van de masterclass eerstelijns bestuurders.

Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor juiste toepassing van auteurs- en eigendomsrechten van het cursusmateriaal.

Alle persoonlijke- of bedrijfsgevoelige informatie die door deelnemers in of ten behoeve van de masterclass wordt verstrekt, wordt als vertrouwelijk behandeld door de masterclass, de docenten en medewerkers.

Merknaam en intellectueel eigendom

De merknaam masterclass eerstelijns bestuurders is gedeponeerd bij het merkenbureau. Het intellectueel eigendom is van de masterclass eerstelijns bestuurders BV. Niets uit de openbare of verstrekte informatief of gebruikte materialen, mag zonder toestemming gebruikt worden door andere personen dan de deelnemers en docenten ten behoeve van de masterclass noch voor andere doeleinden worden ingezet, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Masterclass eerstelijns bestuurders BV
KvK nummer 61111813
IBAN NL82 RABO 0188211365
postbus 5034
5201GA Den Bosch
info@masterclasseerstelijnsbestuurders.nl
www.de-eerstelijns.nl