Lid Raad van Toezicht

Poob vacature Raad van Toezicht

PoZoB is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht

PoZoB
Sinds 2002 verbetert PoZoB de eerstelijnszorg voor patiënten met een chronische of psychische aandoening en voor kwetsbare ouderen. PoZoB gelooft in gezamenlijke zorgverbetering in de vorm van praktijkondersteuning, het werken met zorgprogramma’s en wetenschappelijk onderzoek. Kwaliteit van zorg staat bij PoZoB voorop. Het streven is om samen met zorgverleners en patiënten de beste zorg op maat te leveren.

Met ruim 200 aangesloten huisartsen, ruim 200 praktijkondersteuners en 40 medewerkers op kantoor is PoZoB een grote zorgaanbieder in de regio Zuidoost-Brabant. Zij verlenen op een enthousiaste en professionele manier zorg aan mensen met een chronische aandoening, psychische klachten (GGZ) en aan kwetsbare ouderen.

PoZoB streeft naar innovatieve zorg op maat. Dit wordt gerealiseerd met kleinschalige, complete, toegankelijke en professionele ketenzorg waarin persoonlijke aandacht voor de patiënt centraal staat. Als gevolg van deze waardevolle samenwerking is PoZoB in staat om met elkaar vernieuwende zorgprogramma’s te ontwikkelen. Met die vernieuwende zorgprogramma’s voor mensen met een chronische, psychische of ouderdomsaandoening loopt PoZoB voorop in de zorgontwikkeling. De laatste jaren is de rol van de zorggroep verbreed naar innovaties op het gebied van de anderhalvelijnszorg.

De kracht van PoZoB ligt op het gebied van inhoudsgerichtheid, het vroegtijdig signaleren van knelpunten in de zorg en het organiseren van ketenzorg in een netwerk. Dit gebeurt in samenspraak met de aangesloten huisartsen, praktijkondersteuners en vele andere ketenpartners, patiënten en zorgverzekeraars. De strategische koers legt de aandacht binnen de ketenzorg van protocollaire- naar persoonsgerichte zorg.

Organisatiestructuur
PoZoB is een coöperatieve vereniging van huisartsen. De leden:

 • oefenen stemrecht uit tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 • benoemen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de vereniging.
 • zijn níet mede-aansprakelijk voor schulden van de vereniging.
 • hebben het recht om gebruik te maken van de diensten van PoZoB.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door de Algemeen Bestuurder en de Medisch Bestuurder.

De Raad van Toezicht (RvT) is de formele werkgever van de Raad van Bestuur (RvB). De RvT adviseert en is klankbord voor de RvB, houdt toezicht op het te voeren beleid en geeft toestemming voor belangrijke bestuursbesluiten.
Uit de Algemene Ledenvergadering is een Commissie van Afgevaardigden benoemd. De Commissie adviseert de RvB over het te voeren strategisch beleid.

PoZoB kent een huisartsenadviesraad bestaande uit ongeveer 20 huisartsen die elk een HAGRO (huisartsengroep) vertegenwoordigen in het werkgebied van PoZoB. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over (medische) onderwerpen die de huisartsenpraktijk en de vereniging raken.

Het aantal zetels van de Raad van Toezicht is onlangs uitgebreid naar 5.

Profiel vacature lid Raad van Toezicht:

 • Een zorg achtergrond bij voorkeur in de 1e lijn, relevante werkervaring en bij voorkeur een landelijk netwerk
 • Op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de zorg in zijn algemeenheid en m.b.t. de huisartsenzorg en 1e lijn in het bijzonder
 • Werkzaam en/of ervaring in een actuele (eind)verantwoordelijke positie
 • Affiniteit met de huisartsenzorg in het algemeen en de missie en doelstelling van PoZoB in het bijzonder
 • In staat om vanuit een helikopterview een toetsende rol te vervullen. En met behoud van relatie kritische kanttekeningen te plaatsen
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Het vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden en een klankbordrol te vervullen
 • Voldoende beschikbaarheid

De Raad van Toezicht is een nieuw team door een aantal nieuw toegetreden leden. Samen met de Raad van Bestuur en Commissie van Afgevaardigden geven zij vorm aan de ambities waar PoZoB voor staat.
De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Reacties graag uiterlijk 12 februari 2020 a.s. richten aan: PoZoB, t.a.v. Voorzitter Raad van Toezicht, De heer H.M. Don per e-mail.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Don, bereikbaar op telefoonnummer 06-10136211.
Hier vindt u meer informatie over PoZoB.

Publicatiedatum: 11 februari 2020