Strategisch programmamanager | 32 uur

huisartensteam

 

 

Onze huidige functionaris heeft plotseling na 10 jaar veel plezier bij Het Huisartsenteam een nieuwe uitdaging op haar pad gekregen. Daarom zijn we nu op zoek naar een

Strategisch programmamanager
32 uur

Binnen deze functie ben je medeverantwoordelijk voor het zelfstandig en proactief (door)ontwikkelen van nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van geïntegreerde zorg in nauwe afstemming met opdrachtgevers en relevante stakeholders, zowel binnen Het Huisartsenteam als extern. Je bent verantwoordelijk voor het managen van complexe strategische, tactische multidisciplinaire programma’s en bent eindverantwoordelijk richting alle betrokkenen. Je zorgt voor relatiebeheer, voor samenhang met andere programma’s en projecten binnen Het Huisartsenteam en de regio. Binnen deze functie geef je samen met de Medisch Manager Zorg strategisch en inhoudelijk sturing aan trajecten en zo zorg je ervoor dat onze doelen kunnen worden behaald.

Plaats in de organisatie

 • Valt onder leiding van de Manager bedrijfsvoering, werkt nauw samen met Medisch Manager Zorg en legt hieraan functioneel verantwoording af;
 • Neemt als strategisch adviseur deel aan het directie/MT-overleg en Strategisch Beraad;
 • Externe oriëntatie, veelvuldig contact binnen verschillende netwerken, samenwerkende organisaties en instanties, gericht op samenwerking;
 • Ervaring in het veld op innovatiegebied, bij voorkeur ook met kennis van implementatie;
 • De functionaris en Medisch Manager Zorg sturen bij en initiëren op procesmatig en op medisch inhoudelijk vlak m.b.t de zorgprogramma’s en indien noodzakelijk spreekt de Medisch Manager Zorg en kaderarts de praktijken aan op uitvoering afgesproken beleid;
 • Adviseert en ondersteunt de Medisch Manager Zorg en de kaderartsen bij de ontwikkeling van strategisch beleid met betrekking tot de ketenzorg;
 • Ontwikkelt substitutie-projecten van tweede naar eerste lijn en eerste naar nulde lijn;
 • De functionaris en de medisch manager zorg worden operationeel ondersteund door de programmamanagers;
 • Functionaris is intern een vraagbaak op het gebied van programmamanagement en actuele projectthema’s en speelt een actieve rol in het begeleiden van andere programmamanager(s).

Resultaat- en aandachtsgebieden

 • Verantwoordelijk voor doorontwikkeling van nieuwe initiatieven en de programma’s Ouderenzorg, Persoonsgerichte zorg en Regionale Samenwerking;
 • Strategiebepaling, afstemming en bewaking samenhang van nieuwe initiatieven en pilots binnen de zorggroep en de zorgprogramma’s en heeft de taak om het beste resultaat te behalen voor de doelen die gesteld zijn;
 • Managen van complexe projecten en/of programma’s gedefinieerd door een meervoudige vraagstelling en/of diverse af te wegen belangen;
 • Managen van verwachtingen en creëren van draagvlak bij directie en MT, stuurgroep en project-/werkgroep(en), actief bespreken risico’s/kritische succesfactoren en adviseren;
 • De functionaris speelt een belangrijke rol in de borging van de (bestuurlijke) samenwerking tussen de programmapartners;
 • Definiëren en opstellen projectplan met scope, projectorganisatie, planning, begroting en risico’s. Adviseren over wijze van implementatie en opleveren projectresultaat;
 • Motiveren, aansturen van programmadeelnemers en bewaken van effectieve en efficiënte rol- en taakverdeling om een optimale samenwerking te realiseren, waar van toepassing het coachen van programmaleden;
 • In staat om snel verbanden of raakvlakken met andere programma’s tijdig in te zien, correct in te schatten wat invloed heeft op elkaar en wat hiervan de gevolgen zijn;
 • Inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming in verschillende fasen van programma, tevens het beïnvloeden van andere relevante processen.

Plannen & organiseren

 • Op effectieve wijze bepalen van doelen en prioriteiten. Daarbij benodigde acties, mensen, tijd of middelen inzetten om bepaalde doelen te bereiken;
 • Stelt ter voorbereiding planningen op, houdt hierbij proactief rekening met zaken buiten scope, die mogelijk wel van invloed zijn op het project of programma;
 • Is inhoudelijk verantwoordelijk voor het goed implementeren van (nieuwe) programma’s in huisartsenpraktijken samen met samenwerkingspartners;
 • Het goed inplannen van de juiste rollen, inrichten van projectgroep/ werkgroep(en);
 • Voorziet mogelijke knelpunten of tegenslagen en is daarop voorbereid;
 • Werkt doelgericht, houdt vast aan het eigen plan. Laat de doelen niet los als het tegenzit;
 • Bewaakt de voortgang, is steeds op de hoogte van de actuele stand van

Kwaliteitsbewaking en kennisdeling

 • Fungeert als bron van kennis voor de programmamanager(s) en praktijkmanagers;
 • Adviseert het MT en de Medisch Manager Zorg, signaleert knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden en doet voorstellen ter verbetering;
 • Is proactief in het delen van relevante zaken rondom project-/ programmamanagement en ontwikkelingen in het werkveld;
 • Stimuleert de naleving van het kwaliteitsbeleid, volgens gestelde (wettelijke) richtlijnen, met als doel het verder professionaliseren van de (medische)
 • Levert een inhoudelijke bijdrage aan het jaarverslag;
 • Stelt (spiegel)rapportages op en houdt praktijken op de hoogte van hun resultaten
 • Signaleert en organiseert deskundigheidsbevordering van de betrokken

 Netwerken

 • Het leggen en onderhouden van contacten met partners die op dit moment of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Beschikt over een uitgebreid relevant netwerk, onderhoudt dit en breidt dit uit waar relevant;
 • Volgen van in- en externe ontwikkelingen die aanvullende programma’s en/of projecten noodzakelijk maken en actief bijdragen aan de vertaling hiervan naar intern beleid;
 • Schrijven van programma- en/of projectvoorstellen.

Competentieprofiel

 • Proactief en zelfstandig
 • Resultaatgericht plannen en organiseren
 • Flexibiliteit en sterk aanpassingsvermogen
 • Sociale vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Analytisch vermogen
 • Empathisch vermogen
 • Coachingsvaardigheden

 Kennis, ervaring:

 • Functioneert op HBO+/ WO werk- en denkniveau;
 • Heeft uitgebreide ervaring in het realiseren van complexe omvangrijke programma’s en projecten en het aansturen van projectteams;
 • Heeft ruime werkervaring in en gespecialiseerde en/of brede kennis van de (ontwikkelingen in de) eerstelijns gezondheidszorg;
 • Beschikt over inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang binnen de programma- en projectomgeving in bredere context;
 • Heeft affiniteit met ICT-toepassingen.

 Meer informatie

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO huisartsenzorg schaal 10 of 11. Heb je vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Sylvia Hoogedeure of Gelske van Aken door te bellen naar 076 503 26 58. Wil jij solliciteren, mail dan jouw cv naar Gelske van Aken.De ontvangen reacties nemen wij tot 21 maart door. Hierna willen we graag snel kennismaken en nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek in de week van 22 t/m 26 maart met een kopje koffie of laten we je weten dat er meer geschikte kandidaten zijn.

Meer informatie over Zorggroep Het Huisartsenteam

Het Huisartsenteam is een eerstelijns samenwerkingsverband van 47 zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant. Naast huisartsenzorg bieden wij zorg aan kwetsbare ouderen, mensen met psychische klachten, mensen die willen stoppen met roken en aan mensen met een langdurige ziekte. Denk hierbij aan diabetes, hart- en vaatziekten en aan mensen met astma of COPD. We werken samen met gespecialiseerde zorgaanbieders uit de regio, zoals Star-shl, diëtisten, podotherapeuten en specialisten van het Bravis Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis en met de collega zorggroepen uit onze nabije omgeving. Meer informatie: hethuisartsenteam.nl.

NB Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Publicatiedatum: 4 maart 2021