Community Abonneren
×

Goed bestuur in de eerstelijnszorg

Goed bestuur in de eerste lijn. Blijf op de hoogte van de stand van zaken rondom de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Op dit moment zijn bepalingen omtrent goed bestuur in de zorg opgenomen in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Zorgbrede Governancecode. De WTZi zou met enkele andere zorgwetten worden vervangen door de Wet Cliëntenrechten Zorg. Dat wetsvoorstel van 2010 is echter in 2013 weer ingetrokken. Vervolgens werd door de minister van VWS een wetsvoorstel inzake goed bestuur in de zorg aangekondigd. Bij brief van 22 januari 2015 heeft de minister aangegeven af te zien van een separaat wetsvoorstel goed bestuur. Wel heeft zij enkele andere wijzigingen aangekondigd. De stand van zaken. 

In de eerste lijn is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) onder andere van toepassing op huisartsenposten, trombosediensten, ggz-praktijken, gezondheidscentra en zorggroepen. De WTZi verplicht die organisaties, meestal afhankelijk van het aantal werknemers, tot instelling van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan. Aan de inrichting van de taken en bevoegdheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan worden door de WTZi geen eisen gesteld. De Zorgbrede Governancecode bevat juist uitgebreide bepalingen over goed bestuur en goed toezicht.

De code verklaart zichzelf van toepassing op zorgorganisaties, maar alleen leden van de Brancheorganisaties Zorg zijn verplicht de code na te leven. Daarnaast wordt naleving van de code in de praktijk soms verlangd door zorgverzekeraars of de IGZ. Al met al zijn organisaties in de eerstelijnszorg op dit moment niet wettelijk verplicht de Zorgbrede Governancecode na te leven.