Community Abonneren
×

Beleidsagenda VWS 2016: weinig nieuws onder de zon

Zorgbeleid wordt voortgezet, met enkele nuanceverschillen. Jan Erik de Wildt bespreekt beleidsagenda VWS 2016.

VWS zet het eerder ingezette beleid voort, zo blijkt uit de Rijksbegroting 2016. De grote omwentelingen hebben al plaatsgevonden, het gaat nu om het aanscherpen van de werking van het systeem. Toch bespeurt De Eerstelijns enkele nuanceverschillen.

Minister Schippers is nu ruim zes jaar verantwoordelijk voor het beleid van VWS en het is dan ook niet verwonderlijk dat het beleid wordt voortgezet. Grote wetswijzigingen en hoofdlijnakkoorden zijn geweest, er worden nu aanpassingen gedaan om het systeem beter te laten werken. Deze waren voor een deel al aangekondigd, zoals het verbeteren van het risicovereveningsmodel, waardoor het verzekeren van zieken aantrekkelijker wordt voor zorgverzekeraars en het aanpassen van zorginkoopprocessen en onderhandelingsmethoden in de eerstelijnszorg. Toch zijn er enkele nuanceverschillen. Zo wordt e-health nadrukkelijk op meerdere plaatsen genoemd als de panacee voor de problemen in de zorg. Daarnaast worden gemeenten nadrukkelijker aangesproken op hun grotere rol die zij vanaf 2015 hebben gekregen en komend jaar verder moeten invullen. Dure geneesmiddelen worden expliciet genoemd en er wordt een nieuw geneesmiddelenbeleid aangekondigd in 2016.