Community Abonneren
×

Wkkgz: Goede zorg, informele klachtenregeling en geschillencommissie

De wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is op 6 oktober 2015 aangenomen. Eldermans|Geerts Advocaten licht de nieuwe wet toe.

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2015 het wetsvoorstel Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. De Wkkgz treedt in de plaats van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en bevat bepalingen over onder andere kwaliteit van de zorg, klachten en geschillen.

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zal – zodra deze is ingevoerd – gelden voor instellingen (waaronder begrepen kleine praktijken) en solistisch werkende zorgaanbieders. De Wkkgz heeft vooralsnog betrekking op aanbieders van Zvw-zorg, Wlz-zorg, cosmetische zorg en alternatieve zorg. In de toekomst vallen Wmo-aanbieders mogelijk ook onder het bereik van de Wkkgz. De behandeling van een motie daaromtrent is uitgesteld.

De Wkkgz is een brede wet met tal van deelonderwerpen. De belangrijkste wijzigingen zullen kort aangestipt worden, voordat wordt ingegaan op de punten goede zorg, informele klachtenregeling en geschillencommissie. De belangrijkste aandachtspunten uit de Wkkgz zijn:

  • de cliënt heeft recht op informatie over onder andere prestaties en tarieven van de zorgaanbieder;
  • medische fouten moeten aan de cliënt worden medegedeeld en opgenomen worden in het dossier;
  • zorgaanbieders moeten de referenties verifiëren van zorgverleners en professionals die in dienst komen (bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent het Gedrag, ofwel VOG);
  • een ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener dient te worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
  • zorgaanbieders moeten een schriftelijke procedure hebben hoe om te gaan met het intern melden van incidenten; – er dient een schriftelijke regeling te zijn voor informele afhandeling van klachten van cliënten;
  • de zorgaanbieder moet aangesloten zijn bij een geschillencommissie.

De Wkkgz verplicht de zorgaanbieder tot het verlenen van goede zorg. Dit wordt in de wet aangeduid als veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg, die tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De zorgaanbieder dient daarbij in lijn te handelen met de voor hem geldende professionele standaard. Dat gold onder de Kwaliteitswet zorginstellingen ook voor instellingen die onder die wet vielen. Nu dus ook voor kleinere zorgaanbieders.