Community Abonneren
×

Wet Normering Topinkomens (2): het berekenen van de bezoldiging

De Eerstelijns verheldert Wet Normering Topinkomens voor zorgorganisaties.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) verbindt een wettelijk maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De meeste zorginstellingen vallen onder deze wet. Ondanks diverse herstelacties en wijzigingen levert de wet in de praktijk onduidelijkheden en knelpunten op. In deze serie poogt De Eerstelijns meer duidelijkheid te scheppen. Deel twee zoomt in op de bezoldiging. Wat telt precies mee?

De WNT stelt een bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen. Voor zorginstellingen is deze afhankelijk van de klasse-indeling, waarbij de hoogste klasse in 2016 een bezoldigingsmaximum kent van € 179.000,-. Voor het berekenen van de bezoldiging van een topfunctionaris in dienstbetrekking (werknemer) gelden andere regels dan voor het berekenen van de bezoldiging van iemand die (tijdelijk) is ingehuurd. Dit artikel gaat daar dieper op in.

Bezoldiging van topfunctionarissen in dienstbetrekking

Onder bezoldiging van een topfunctionaris in dienstbetrekking verstaat de WNT het totaal dat de topfunctionaris op jaarbasis ontvangt uit hoofde van:

    • de beloning voor verrichtte werkzaamheden (onder andere salaris), maar bijvoorbeeld ook de bijtelling van de leaseauto en de afkoopsom van niet-opgenomen vakantiedagen;
    • fiscaal belaste onkostenvergoedingen;
    • de beloning betaalbaar op termijn (door de instelling betaalde pensioenpremie).
Premies voor sociale verzekeringen

Premies voor sociale verzekeringen die een instelling verplicht betaalt op grond van de wet of de CAO zijn geen onderdeel van de bezoldiging. Premies die de instelling betaalt voor aanvullende verzekeringen of regelingen waaraan de topfunctionaris vrijwillig of op grond van de afgesproken arbeidsvoorwaarden deelneemt, tellen wel mee. Dit is niet het geval wanneer die premies onder de werkkostenregeling (WKR) zijn gebracht, zoals mogelijk is voor premies van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen.

Belaste onkostenvergoedingen

Alle vaste en variabele belaste onkostenvergoedingen behoren tot de bezoldiging. De WNT volgt hierin de loonbelasting. Verstrekkingen en vergoedingen die onder de WKR zijn gebracht blijven echter buiten de bezoldiging. Constructies waarbij gebruikt wordt gemaakt van de WKR om de WNT te omzeilen zijn niet toegestaan.

Beloning betaalbaar op termijn

Hieronder vallen de door de instelling betaalde premies voor pensioenregelingen (het werkgeversdeel). Dit betreft niet alleen de premie voor het ouderdomspensioen, maar bijvoorbeeld ook de premie voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. De door de werknemer betaalde premies (het werknemersdeel) tellen niet mee als bezoldiging. Opmerkelijk is dat de door de instelling betaalde overgangspremie-VPL (VUT/Prepensioen) ook meetelt.

Meer weten over de bezoldiging van interimmers en ingehuurde topfunctionarissen? Download het volledige artikel.