Congres Abonneren
×

De Eerstelijns pleit voor gelijke onderhandelingspositie eerstelijnszorg

Kamercommissie VWS versterk de positie van de eerstelijnszorg in de onderhandelingen met zorgverzekeraars!

Onderhandelingen

De Eerstelijns stuurde de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 29 januari jongstleden een brandbrief over de contractering in de eerstelijnszorg. Hierin wordt dringend verzocht om politieke actie gericht op het versterken van de positie van eerstelijnspartijen.

In 2015 verklaarde minister Schippers dat de eerstelijnszorg in de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars te weinig positie heeft. Hoewel er een aantal maatregelen is genomen om dit te verbeteren, is het onderhandelingsresultaat voor 2016 wederom teleurstellend. Dat heeft nu al invloed op de noodzakelijk ontwikkeling van de eerstelijnszorg, met name voor de opvang van burgers en patiënten die langer thuis verblijven. Vooral de infrastructuur voor ouderenzorg staat ernstig onder druk. Deze is niet toereikend voor de opvang van de groeiende zorgvraag. Hiermee komt de huidige en toekomstige continuïteit en toegankelijkheid van de zorg in gevaar. Bovendien neemt de werkdruk in de eerstelijnszorg steeds verder toe, waardoor de continuïteit van het aanbod in gevaar komt. Dit treft vooral de kerndisciplines huisartsen en wijkverpleegkundigen die binnen een ecosysteem van gelijkblijvende of dalende tarieven van zorgverzekeraars hun werkzaamheden en complexiteit fors zien toenemen.

Dit illustreert Jan Erik de Wildt, directeur van De Eerstelijns in zijn brief met voorbeelden. Individuele beroepsbeoefenaren worstelen met de problematiek van productieplafonds en behandelbeperkingen. Daarnaast hebben zij onder meer te maken met een doorleverplicht, ontoereikende indexering en een prestatiebekostiging die innovatie eerder afremt dan stimuleert. Zorggroepen krijgen voorwaarden opgelegd die niet onderhandelbaar zijn en ontberen vaak een fatsoenlijke indexering van de kosten. In de eerstelijnsdiagnostiek vindt kaalslag plaats en over de GEZ-module bestaat al jaren onzekerheid en onduidelijkheid.

De NZa treedt niet op. De minister onderkent de problemen in de contractering, maar onderneemt onvoldoende actie om tot een gelijkwaardig speelveld te komen tussen eerstelijnszorgaanbieders/organisaties en zorgverzekeraars. Daarom roept De Eerstelijns de vaste Kamercommissie op tot actie.