Community Abonneren
×

NIVEL: zorgdata huisarts nog niet geschikt voor kwaliteitsindicatoren

Het NIVEL onderzocht: Zorgdata uit huisartseninformatiesysteem is nog niet geschikt voor kwaliteitsindicatoren.

Huisartsen leggen gegevens over de verleende zorg routinematig vast in elektronische patiëntendossiers. Deze zijn in toenemende mate een waardevolle bron voor het genereren van informatie over de kwaliteit van geleverde zorg. Het NIVEL onderzocht in samenwerking met Zorginstituut Nederland in hoeverre deze routinematige registratie bruikbaar is voor het berekenen van vergelijkbare en betrouwbare kwaliteitsinformatie.

Zorgverleners moeten vaak dezelfde gegevens meermalen vastleggen ten behoeve van verschillende kwaliteitsregistraties. Daarbij moeten ze de gegevens vaak net weer anders vastleggen en aanleveren. Deze huidige praktijk van parallelle registratie is geen basis voor een toekomstbestendig kwaliteitsbeleid. Daarom heeft Zorginstituut Nederland in samenwerking met Nictiz een visie opgesteld om te komen tot een stelsel van duurzame kwaliteitsregistraties van hoge kwaliteit dat beheersbaar is in aantal, financiering en administratieve lasten. Een belangrijk standpunt daarin is, dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt volgens het principe ‘eenmalig registreren, meervoudig gebruik’. Dit houdt in dat er optimaal gebruik moet worden gemaakt van gegevens die al in het primaire proces worden vastgelegd.

Huisartsen leggen de gegevens voor de directe zorgverlening vast in het huisartseninformatiesysteem (HIS). In theorie kunnen daar veel van de gevraagde kwaliteitsindicatoren uit worden afgeleid. Voorwaarde is wel dat ze die gegevens op de juiste plek en met de juiste codes vastleggen. Neem bijvoorbeeld de kwaliteitsindicator ‘% diabetespatiënten bij wie de nierfunctie is gemeten’. De gegevens die huisartsen moeten vastleggen om uiteindelijk de indicator nierfunctie goed te berekenen zijn:
(1) de patiënt moet geregistreerd zijn als vaste patiënt en met de juiste diagnosecode,
(2) het hoofdbehandelaarschap van deze diabeet moet zijn vastgelegd (in dit geval ‘de huisarts’),
(3) de nierfunctiewaarde moet op de juiste plek met de juiste code in het systeem worden gezet.

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat kwaliteitsinformatie gebaseerd is op verschillende categorieën gegevens: patiëntenpopulatie, medicatie en diagnostische bepalingen in het HIS. NIVEL heeft de kwaliteit van de registratie van deze gegevens nader onderzocht. Hiervoor is gebruikgemaakt van de gegevens van huisartspraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, aangevuld met interviews met (ervarings)deskundigen. Doel was na te gaan in hoeverre huisartsen in staat zijn om betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie over de chronische zorg te genereren.