Community Abonneren
×

Overeenstemming over meerwaarde organisatie en infrastructuur eerste lijn

Overeenstemming over meerwaarde organisatie en infrastructuur eerste lijn is opmaat naar nieuwe betaaltitels in 2018

Half oktober heeft projectleider Edwin Velzel de eindrapportage van het onderzoek naar de organisatie en infrastructuur in de eerste lijn opgeleverd. Dit betekent dat er overeenstemming is bereikt over de noodzaak en de benodigde mate van organisatie en infrastructuur in de eerstelijnszorg. LHV, InEen, VWS, NZa en Zorgverzekeraars Nederland erkennen het belang van investeringen en hebben ook bepaald wat daar tegenover moet staan. Dit artikel schetst de belangrijkste resultaten. De volledige rapportage is te vinden op de website van InEen.

Het onderzoek naar de noodzaak van organisatie en infrastructuur (O&I) in de eerste lijn en de daarvoor benodigde investering komt voort uit de afspraken van het bestuurlijk akkoord uit 2013. In verschillende fases is bekeken wat er nodig is aan samenwerkingsinfrastructuur om de eerste lijn te versterken en klaar te maken voor de groeiende complexe zorgvraag in de sector.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Projectleider Edwin Velzel: “Door alle partijen is op grond van onderzoek in de regio’s Almere, Gooi- en Vechtstreek, Venlo en Zoetermeer nogmaals vastgesteld dat het belangrijk is om de eerste lijn verder te versterken. Dat moet zowel op wijkniveau als op regioniveau gebeuren.”

Een andere les uit het onderzoek is, dat het investeren van extra geld in de eerste lijn op zichzelf niet per definitie tot betere zorg of beheersing van de zorgkosten leidt. “De eerste lijn moet ook bereid zijn concrete resultaten af te spreken en te laten zien”, aldus Velzel. “De betaaltitels die we ontwikkeld hebben, zijn dan ook tweezijdig. Enerzijds bieden ze een mogelijkheid om extra geld te ontvangen voor extra werkzaamheden, anderzijds leggen ze de verplichting op om daar een tastbaar resultaat tegenover te zetten in de vorm van aantoonbare kwaliteit of een bijdrage aan de beheersing van de zorgkosten.”

Nieuwe bekostigingssystematiek

Het project O&I moet resulteren in een nieuwe bekostigingssystematiek die op 1 januari 2018 zal ingaan. De projectpartners hebben nu overeenstemming bereikt over een mogelijke toekomstbestendige lijn voor de bekostigingssystematiek. Dat is een belangrijke stap, maar het is nog geen eindpunt. De eerstelijnsorganisaties en verzekeraars moeten het nog gaan waarmaken.

Vervolg

De door de projectgroep O&I opgeleverde eindrapportage wordt besproken met de achterbannen van de betrokken organisaties en ligt ter bestuurlijke accordering voor bij ZN, LHV en InEen. Die zullen hier uiterlijk half november over besluiten.

Auteur: Lisa Tiggelaar