Oproep tot breder debat over de zorg

De coronacrisis en andere toekomstige ziekteverwekkers dwingen ons tot een herbezinning op het functioneren van ons zorgstelsel. Een aantal huisartsen en medisch specialisten doet een oproep hiertoe in een opinieartikel in de Volkskrant online.

Oproep tor breder debat over de zorg
Verder lezen? Hier kunt u inloggen.

In hun brief bieden de ondertekenaars een handreiking om het zorgsysteem duurzaam aan te passen. ‘Het incorporeren van het risico op een ontregelende ziekte in onze samenleving betekent risico’s tot op zekere hoogte accepteren’, stellen ze. Het coronaprobleem zal nog geruime tijd blijven bestaan, en dit betekent dat ons zorgsysteem moet worden aangepast op zodanige wijze dat de noodzakelijke reguliere zorg niet langer in verdrukking komt en dat verdere gezondheidsschade en lange wachtlijsten dus worden voorkomen. Tegelijkertijd moet er ruimte komen voor dokters om met hun patiënten gesprekken te voeren over behandelkeuzes en over de beperkingen van de geneeskunde, stellen de auteurs.

De vraag die hierbij aan de orde is, is wat in de huidige tijd moet worden verstaan onder optimale medische zorg en welke waarde, betekenis en ijkpunten hier vanuit elke discipline bij horen. Ook moet antwoord worden gevonden op de vraag hoe het gaandeweg loslaten van de restrictieve maatschappelijke maatregelen waarom de coronacrisis vraagt zich verhouden tot de nadelige gevolgen voor de volksgezondheid op de langere termijn.

Lees hier het hele artikel. Meer lezen op onze website over dit onderwerp? Hier vind je meer artikelen.