Community Abonneren
×

Eerste (halve) wapenfeiten IZA zijn gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De beweging is gestart…

Vandaag, vrijdag 17 maart 2023 is er een Kamerbrief verzonden naar de Tweede Kamer met de eerste wapenfeiten van de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord. Samenvattend: de beweging is gestart maar de benoemde wapenfeiten zijn mager. En in hoeverre zijn partijen in de regio in staat om de enorme hoeveelheid informatie die over hen uitgestort wordt te verwerken?


Na 3 succesvolle webinars over het IZA met meer dan 500 deelnemers verzorgt uitgever Bianca den Outer dinsdag 21 maart 2023 een tweede webinar over de voortgang van de gemaakte afspraken in IZA en om de laatste informatie te delen en te duiden. Meld je nu aan en laat je in 1 uur bijpraten!

OPINIE door Bianca den Outer. Na de ondertekening van het IZA zijn de IZA-partijen gezamenlijk aan de slag gegaan met de uitvoering van de werkagenda, schrijven de Ministers Kuipers, Helder en staatsecretaris Van Ooijen in hun Kamerbrief.

Voor de verschillende onderdelen van de werkagenda zijn thematafels ingesteld, waar partijen de afspraken verder uitwerken en vormgeven aan de uitvoering. De minister en staatssecretaris benadrukken in de brief aan de Kamer dat er sprake is van urgente problematiek in de zorg die zich dagelijks manifesteert. Daardoor bestaat het risico dat er weinig tijd en ruimte overblijft om te werken aan de oplossingen voor de lange termijn. Dat is ook de verklaring die de bewindslieden geven voor het feit dat niet alle deadlines die benoemd zijn in het IZA tot nu toe behaald zijn. Benadrukt wordt dat het IZA geen gedetailleerd spoorboekje is maar een beweging waar partijen zich aan committeren.

In de brief worden vervolgens de verschillende principes en randvoorwaarden voor het IZA langsgelopen en worden de eerste wapenfeiten die het IZA heeft opgeleverd tussen september 2022 en februari 2023 gepresenteerd. De Kamerbrief is lang en bevat vooral heel veel procesafspraken die gemaakt zijn, ambities die zijn omarmd door partijen, verkenningen die in uitvoering staan en beloften die in het tweede kwartaal van dit jaar ingelost gaan worden. Wij hebben daarnaast vanuit de Kamerbrief de echte eerste wapenfeiten of opbrengsten op een rijtje gezet voor onze lezers.

Eerste wapenfeit: digitaal thuismonitoringscentrum zeven Santeon-ziekenhuizen
Het digitaal thuismonitoringscentrum van zeven Santeon-ziekenhuizen is een van de initiatieven die de eerste snelle toets van het beoordelingskader succesvol hebben doorlopen. Er wordt nu verder gewerkt aan het opstellen van het transformatieplan.

Tweede wapenfeit: handreiking cruciale ggz is gepubliceerd
In de december jl. is de handreiking cruciale ggz conform afspraak vastgesteld en gepubliceerd. In de handreiking staat opgenomen wat we verstaan onder cruciale ggz en hoe we het aanbod van cruciale ggz transparant kunnen maken (inventarisatiemodel). Elke regio brengt nu aan de hand van een inventarisatiemodel in beeld welk cruciaal ggz aanbod er regionaal, bovenregionaal en landelijk beschikbaar is. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar hoeveel vraag er is naar cruciale ggz. Vanaf juli 2023 worden de overzichten period regio landelijk gebundeld. Aan de hand daarvan kan bepaald worden wat het noodzakelijk zorgaanbod moet zijn en waar dit aanbod het beste georganiseerd kan worden.

Derde halve wapenfeit: start monitoring van effecten van het IZA
Met het IZA wordt een meerjarige beweging ingezet die meerdere jaren zal lopen. De afgelopen maanden is er gesproken over hoe de monitoring van het IZA vorm moet krijgen. Besloten is dat de monitoring zal bestaan uit drie onderdelen: proces, beweging en uitkomsten voor doelgroepen.

In lijn met de motie van Ellemeet en Kuiken over de monitoring van de gemaakte afspraken met huisartsen en de wijkverpleging zijn de bewindslieden voor de wijkverpleging in gesprek over hoe deze monitoring kan plaatsvinden. Ten aanzien van de huisartsenzorg hebben partijen gezamenlijk, als onderdeel van de afspraken over meer tijd voor de patiënt (MTVP) en avond- nacht en weekendzorg (ANW-zorg), besloten dat zij de voortgang (zelf) zullen gaan monitoren.

Voor wat betreft het zicht krijgen het gebied van de maatschappelijke doelen, formuleren de bewindslieden in de brief aan de Tweede Kamer twee maatschappelijke (lange-)termijndoelen: kwaliteit en toegankelijkheid. In het sociaal domein zijn deze twee begrippen hoogstens als indicatoren benoemd, in het IZA zijn het maatschappelijke doelen. Er is in de afgelopen jaren al gewerkt aan een indicatorenset JZOJP en de komende periode zal deze set dus verder worden uitgebreid en betrokken bij de IZA-monitoring. Eigenlijk zeggen de minister en staatssecretaris dat de huidige set die er al is uitgebreid wordt en dat dit nog moet worden uitgewerkt. Maar omdat de indicatorenset in de bijlage in ieder geval is voorzien van concrete indicatoren voor de toekomst, tellen we dit mee als een derde halve wapenfeit.

De voortgangsbrief van de bewindslieden bevat dus vooral veel procesafspraken, toezeggingen van uitkomsten en resultaten van onderzoeken en afspraken die op dit moment aan de thematafels worden uitgewerkt en veel goede voorbeelden uit de praktijk. Het tempo ligt enorm hoog en de vraag is of de verwachtingen van het tempo waarin deze beweging zich moet gaan ontwikkelen, realistisch is.