Community Abonneren
×

JVEI: in zeven stappen naar praktijkgerichte Triple Aim

In zeven stappen naar praktijkgerichte Triple Aim dankzij whitepaper Jan Van Es Instituut

De hervormingen in de zorg zullen de sector echt gaan raken. Het gevolg is dat meer zorg- en welzijnsproblematiek binnen de bestaande capaciteit moet worden opgevangen, maar de ervaring leert dat dit niet eenvoudig is. De Triple Aim-aanpak toont dat binnen de beschikbare middelen nog grote verbeteringen zijn te realiseren. Dat kan door telkens bij elk vraagstuk de drie Triple Aim-doelstellingen tegelijkertijd na te streven: én betere kwaliteit van zorg, én betere gezondheid voor de populatie, én lagere kosten.

De Triple Aim, overgewaaid vanuit de Verenigde Staten, kent een aantal ingrediënten dat sterk benadrukt dient te worden:

1. Het uitgangspunt voor de aanpak is de door de patiënt (cliënt /burger) ervaren kwaliteit van zorg. Hiermee wordt bedoeld dat bij een knelpunt altijd de ervaringen en oplossingen van en met de burger worden gedefinieerd. Niet door een panel of een vertegenwoordiging, maar juist door de mensen die het knelpunt ervaren.

2. De rol van de integrator, dat is de persoon, de organisatie of het netwerk dat de verantwoordelijkheid voor alledrie de doelstellingen aanvaardt en ook daarnaar handelt. Dit is niet altijd voor de hand liggend, want daarmee kan het eigenbelang van de persoon, organisatie of netwerk wel degelijk ter discussie komen te staan. De Triple Aim-doelstelling gaat uit van lagere kosten, dus bedrijfseconomisch wordt het wel efficiënter, maar de koek wordt niet groter!

3. Een geïntegreerde informatievoorziening is essentieel om op patiëntniveau zoveel mogelijk inzicht te krijgen in zowel a-complexe als complexe patiënten met hoge (toekomstige) risico’s. Door patiënten in een vroeg(er) stadium te kunnen identificeren binnen een geïntegreerde informatievoorziening kan complexe(re) problematiek worden voorkomen. Tevens kunnen zorgconsumptiepatronen gemonitord worden.

Het Jan van Es Instituut heeft – op basis van literatuur, eigen onderzoek en ontwikkelde instrumenten – een praktijkgerichte Triple Aim-aanpak ontwikkeld bestaande uit zeven stappen:

Stap 1: Definieer de populatie

De eerste stap is het op basis van stratificatie naar risico’s definiëren van een groep mensen/patiënten waarvoor de Triple Aim-aanpak ingezet kan worden. Stel uzelf de vraag: bij welke groep patiënten schiet de zorg tekort waardoor ze aanhoudend naar de zorginstelling blijven komen, of juist geheel niet of nauwelijks in beeld zijn?