Event Abonneren
×

Opnieuw subsidie voor optimalisatie onderwijs in palliatieve zorg

ZonMw kent een vervolgsubsidie toe aan het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ). Het programma, dat sinds 2018 actief is en net een subsidieperiode heeft afgesloten, krijgt hierdoor de tijd de opgestarte initiatieven te borgen en de optimalisatie van het onderwijs palliatieve zorg ook in andere opleidingen verder gestalte te geven. Het vervolg van het programma bestaat […]

ZonMw kent een vervolgsubsidie toe aan het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ). Het programma, dat sinds 2018 actief is en net een subsidieperiode heeft afgesloten, krijgt hierdoor de tijd de opgestarte initiatieven te borgen en de optimalisatie van het onderwijs palliatieve zorg ook in andere opleidingen verder gestalte te geven. Het vervolg van het programma bestaat uit drie deelprojecten die gedurende de komende jaren worden uitgerold.

Marijke Dericks-Issing, programmamanager O²PZ: ‘We hebben de afgelopen jaren grote slagen gemaakt om het onderwijs in palliatieve zorg te optimaliseren, maar we zijn er nog niet. Met behulp van de nieuw toegekende subsidie gaan we de opgestarte activiteiten optimaliseren en palliatieve zorg in het onderwijs nog meer verankeren. We zijn dan ook erg blij met deze vervolgsubsidie en we zijn trots dat we als Amsterdam UMC penvoerder mogen zijn van dit succesvolle landelijke programma.’

Nieuwe O²PZ-programma bestaat uit drie deelprojecten
De komende twee à drie jaar gaat het programma met behulp van de nieuw toegekende subsidie aan de slag met een drietal projecten. Het eerste project richt zich op borging van de opgeleverde producten van de afgeronde programmaperiode. Dat betreft alle activiteiten die gericht zijn op de groei, kwaliteit en actualiteit van het Onderwijsplatform palliatieve zorg op palliaweb.nl/onderwijs. O2PZ ontwikkelde dit platform samen met PZNL voor opleiders/docenten en (aankomend) zorgverleners en om relevantie en actualiteit te behouden, is onderhoud nodig. Daarnaast gaat het programma aan de slag met de doorontwikkeling van de Onderwijsknooppunten palliatieve zorg van O²PZ. Zowel de taakinhoud van de ambassadeur als de inrichting van de knooppunten vergen nog verdere implementatie.

Het tweede project waarmee O²PZ aan de slag gaat, is de ontwikkeling en implementatie van palliatieve zorg in de Master Advanced Nursing Practice (MANP), de Master Physician Assistant (MPA) en Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VVO). Deze zorgverleners horen in de kring die rondom de patiënt staat, maar werden nog niet eerder meegenomen in de activiteiten van het programma. Het is belangrijk dat ook zij over een standaardaantal competenties gaan beschikken, om samen hoogwaardige interprofessionele palliatieve zorg te kunnen leveren aan de patiënt. 

Tot slot start O2PZ met de doorontwikkeling en implementatie van het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg voor zorgverleners met specialistische kennis van palliatieve zorg. Tot op heden richtte O2PZ zich op de generalistische eindtermen en competenties. Met de vervolgsubsidie focust het programma zich op de beschrijving van die van de specialist/expert palliatieve zorg. Activiteiten bestaan uit het inventariseren van wat er nationaal en internationaal al is beschreven en ontwikkeld. Op basis hiervan formuleert het programma een aanvullend deel op het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 en een beschrijving van de samenhang met generalistische delen uit het raamwerk. Een logisch vervolg op de eerdere projectuitkomsten rondom het onderwijsraamwerk en een oplossing voor de, enigszins slepende, kwestie specialist-generalist.

Over O2PZ 
In een wereld waarin we steeds ouder worden en ernstige ziektes meer en meer chronisch, is het zo lang mogelijk behouden van een hoge kwaliteit van leven enorm belangrijk. Daarom moet bij de behandeling de mens achter de patiënt centraal staan. En dat kun zorgverleners leren. Nu nog is er te weinig aandacht voor palliatieve zorg in het onderwijs en het is de opdracht van het landelijke programma O²PZ om hier verandering in te brengen. Binnen het programma bundelen professionals uit heel Nederland met verschillende ervaringen en expertises hun krachten. De programmaleden zijn afkomstig uit het mbo, hbo en wo, het zijn beleidsmedewerkers, mensen die werken in de zorgpraktijk en mensen met een onderzoekachtergrond. Amsterdam UMC is penvoerder van het programma en onderdeel van het ZonMw-programma Palliantie. Eerder opgeleverde producten zijn te vinden op het Onderwijsplatform Palliatieve Zorg op Palliaweb.nl/onderwijs.