Congres Abonneren
×

GGZ Noord-Holland Noord sluit zich aan bij regionaal convenant medicatieveiligheid

Met de aansluiting van GGZ NHN zijn steeds meer spelers in Noord-Holland Noord betrokken om de medicatieveiligheid te verbeteren binnen de regio. De wijkverpleegkundige ervaart in de praktijk een grote verbetering in de samenwerking met alle betrokken ketenpartners.

Alkmaar, 25 april 2022.
GGZ Noord-Holland Noord sluit zich aan bij het regionale convenant medicatieveiligheid. Steeds meer zorgpartijen in de regio werken samen om de medicatieveiligheid voor de patiënt te verbeteren.

Uitbreiding
Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: tussen de cliënt, de arts, de apotheker, de zorgorganisatie en de zorgmedewerker. De vele schakels maken het medicatieproces risicovol.Daarom is al in 2015 in de regio Noord-Holland Noord een regionaal Convenant Medicatieveiligheid opgesteld. Hierin staan regionale afspraken welke aanvullend zijn op de “Veilige Principes in de Medicatieketen”. Inmiddels zijn eenentwintig verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT), alle apothekerscoöperaties, de drie huisartsenkoepels en het Dijklander Ziekenhuis en NoordWest Ziekenhuisgroep bij het convenant aangesloten. Door aansluiting van GGZ Noord Holland Noord is daar nu een grote nieuwe partner in de medicatieketen bijgekomen. Marcel Monden, geneesheer-directeur bij GGZ NHN:We zijn continue op zoek naar manieren om de veiligheid voor de patiënt te bevorderen. Dit convenant is een mooie onderschrijving daarvan. Onderlinge afstemming wordt hiermee in goede banen geleid.

Samen voor veilig medicatiegebruik
De samenwerking in de keten maakt niet alleen dat de medicatieveiligheid voor de patiënt beter geborgd is, maar ook dat zorgverleners elkaar makkelijker kunnen vinden en aanspreken. 
Hanneke van den Berg, projectmanager bij Omring thuiszorg: “De wijkverpleegkundige ervaart in de praktijk een grote verbetering in de samenwerking met alle betrokken ketenpartners. In het convenant staan gedetailleerde regionale afspraken. Het prettige is dat je elkaar kunt aanspreken op de gemaakte afspraken en actie kunt ondernemen. Deze afspraken geven in de praktijk veel duidelijkheid, omdat iedereen zoveel mogelijk op eenzelfde manier werkt.”

Met de aansluiting van GGZ NHN zijn steeds meer spelers in Noord-Holland Noord betrokken om de medicatieveiligheid te verbeteren binnen de regio. Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH) heeft hierin een faciliterende rol. Zorgverzekeraar VGZ juicht de samenwerking en de initiatieven die hieruit voorvloeien van harte toe en ondersteunt het initiatief financieel.