Community Abonneren
×

Aan de slag met transformatieplannen Integraal Zorgakkoord

Met het Integraal Zorgakkoord is een enorm bedrag aan transitiemiddelen beschikbaar gekomen. Deels geoormerkt, maar deels ook niet. Om voor geld in aanmerking te komen, kunnen partijen voorstellen indienen. Het forse aantal deelnemers aan een door de Academie Sociaal Domein georganiseerd webinar over dit onderwerp liet zien hoe groot de onduidelijkheid over de mogelijkheden en gevolgen hiervan – zeker ook voor de eerste lijn en het sociaal domein – nog zijn.

Maar liefst 2,8 miljard euro is beschikbaar om de doelstellingen van het IZA te verwezenlijken. De helft hiervan is op sectorniveau geoormerkt, naar rato van de omvang van de sector. Dit betekent: 67 procent voor de medisch-specialistische zorg, 11,4 procent voor de ggz, 10 procent voor de wijkverpleging en 11,4 procent voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Voor het sociaal domein is de Vereniging Nederlandse Gemeenten laat aan tafel gekomen bij de totstandkoming van het IZa.

Voor gemeenten is jaarlijks maximaal 150 miljoen euro structureel beschikbaar voor concrete plannen om de IZa-doelen te verwezenlijken. Vooropgesteld dat gemeenten zich aan het IZa committeren. Over de inzet van deze middelen en de manier waarop gemeenten er aanspraak op kunnen maken, moeten nog afspraken worden gemaakt. Daarbij is sprake van samenhang met andere vraagstukken, waaronder het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het abonnementstarief. De doelen en activiteiten uit het GALA sluiten grotendeels aan op het IZa. Voor het GALA en de Specifieke Uitkering (SPUK) is 180 miljoen beschikbaar.

Het hele artikel lezen? Download het hier!