Berichten

Gezamenlijke ICT-visie InEen, LHV en NHG kan digitaliseringsparadox doorbreken

Onze wereld digitaliseert en de huisartsenzorg kan en wil daar niet bij achterblijven. Enerzijds omdat de samenleving dat van de beroepsgroep verwacht, anderzijds omdat ICT kan helpen de toenemende werkdruk en de krimpende arbeidsmarkt het hoofd te bieden. “Bovenal hebben we ICT nodig om de zorg in de regio rondom de patiënt in samenhang te organiseren en de patiënt daarbij te betrekken”, zegt Maarten Klomp. Hij is als InEen-bestuurslid intensief betrokken bij het ICT-dossier. Samen met LHV-bestuurder Carin Littooij licht hij de hoofdpunten uit de ICT-visie en -roadmap van InEen, LHV en NHG toe.

“Met zijn drieën staan we voor huisartsen en huisartsenzorg in brede zin. Met deze tripartite visie kunnen we de digitaliseringsparadox doorbreken”, aldus Carin Littooij.

De digitaliseringsparadox werd in maart 2018 beschreven door Nictiz, dat op suggestie van de drie koepels de status van de digitalisering in de huisartsenzorg onderzocht. Het paradoxale is dat huisartsen tevreden zijn over het dagelijks gebruik van ICT in hun praktijk, terwijl in de nabije toekomst een digitale transformatie noodzakelijk is om hun sleutelrol in de eerstelijnszorg te waarborgen. Een van de vijf fundamentele problemen die Nictiz benoemde, was het ontbreken van een landelijk gedragen toekomstvisie over digitalisering en een meerjarige roadmap voor de eerste lijn. Daar brengen InEen, LHV en NHG nu verandering in.

Eilanden verbinden

Het doel is in de visie als volgt omschreven: ‘De huisartsenzorg wordt optimaal ondersteund door een passende, toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur: niet enkel in de dagpraktijk, maar ook tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en in de programmatische multidisciplinaire samenwerking.’ De bestaande huisartsinformatiesystemen (HIS), informatiesystemen voor huisartsenposten (HAPIS), keteninformatiesystemen (KIS) en samenwerkingsplatforms vormen het uitgangspunt. Om van daaruit tot de gewenste toekomstgerichte zorginformatie-infrastructuur te komen, worden toetsbare basiseisen en -wensen geformuleerd. Dat is onderdeel van het project XIS. De projectgroep XIS wil voor januari 2019 al een beperkte basisset formuleren om richting te geven aan de ontwikkelingen.

Regionaal organiseren

Het Informatieberaad Zorg, de bestuurlijke samenwerking tussen het zorgveld en het ministerie van VWS, werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg als geheel. De initiatieven van de drie koepels in de huisartsen- en eerstelijnszorg sluiten daarbij aan. Ook houden ze rekening met andere afspraken, akkoorden en programma’s. “Wij moeten als branche met onze leveranciers in gesprek over een vlotte implementatie van de landelijke standaarden”, zegt Klomp. “De individuele huisarts heeft als klant weinig invloed op de ontwikkelagenda, daarom willen we dat regionale organisaties die rol op zich nemen en de praktijken ontzorgen op het gebied van ICT.”

Auteur: Margriet van Lingen

Download het volledige artikel hier:

Samen werken aan gezondheid

Proactieve zorg waarbij gezondheid en vitaliteit voorop staat. Gezonde en gelukkige burgers die met de juiste aandacht geholpen worden. Gezondheidsgegevens die 24/7 beschikbaar zijn voor iedereen. The Care Society gelooft in een digitaal zorglandschap waarin zorgverleners zonder obstakels kennis en gegevens uitwisselen en de burger inzicht heeft in zijn eigen gezondheid. Zij weet ook dat dit alleen kan door de juiste samenwerking. En dat kan per regio verschillen.

Niet gebonden aan een leverancier, product of technologie en daardoor flexibel in het bedenken en samenbrengen van IT-oplossingen, bouwen Ruud Beuman en Danny van Neer van The Care Society samen met zorgorganisaties, samenwerkingspartners en burgers

een goed werkend zorgsysteem. Danny van Neer: “Regio’s verschillen onderling. Wij zoeken per regio de beste samenwerkingspartners binnen ons netwerk: de Partner Society.” In samenwerking met SAP en Phoqus bijvoorbeeld, kan The Care Society oplossingen bieden, waarmee relevante informatie kan worden gedeeld, zodat de burger samen met de professional zijn eigen zorgplan kan opstellen.”

Handleiding overbodig

“SAP ontwikkelt technologische bouwstenen en zorgt dat toepassingen altijd werken en naadloos op elkaar aansluiten,” vertelt Cefas Dam, business development manager Healthcare bij SAP. “Wij kunnen data van verschillende zorgsystemen met elkaar verbinden. Omdat veel data opgesloten zit in een systeem, zijn er problemen met automatisering. Nieuwe technologieën maken het mogelijk oude systemen te verbinden en processen te integreren. Technologie kan ook eenvoud brengen. Het werkt hetzelfde als een app: je hebt geen handleiding meer nodig, het spreekt voor zich.”

Lijnen verbinden

Phoqus heeft de kennis en ervaring om klantvragen te vertalen naar praktische oplossingen. Zij begeleiden regio’s bij de implementatie en borging in de organisatie. John Koole, directeur van Phoqus: “Sinds 2005 ontwikkelt Phoqus frontend-oplossingen en portals waarmee informatiesystemen eenvoudiger én meer eindgebruiker gericht worden. De oplossingen die wij ontwikkelen met SAP-technologie zijn vooral in gebruik in de tweede lijn. Door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het ge bied van informatiedeling in de keten, is er vraag naar systemen die deze integratie mogelijk maken. Wij maken het voor de eerste lijn mogelijk om ook met SAP-oplossingen te gaan werken. Zo kan er een verbinding worden gemaakt tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg.”

“Juist in de zorgsector is dit relevant”, legt Ruud Beuman van The Care Society uit. “De zorg moet beter worden afgestemd op het individu. In een netwerk moeten alle partners bij elkaar gebracht worden. Door onze samenwerking kunnen wij partijen met elkaar verbinden.”

Auteur: Ingrid Hendrikx

Download het volledige artikel hier:

ICT-bouwstenen voor nieuwe patiëntenzorg geplaatst

De Stichting Automatisering Huisartsen (SAH) bezint zich op een naamsverandering. “De oude naam sluit niet meer aan op ons werkgebied”, zegt voorzitter Maarten Vermeulen. “Wij zijn er niet specifiek voor huisartsen, maar voor iedereen die werkzaam is in de zorg. We streven naar geïntegreerde ICT voor de hele zorg, zowel de eerste lijn als de tweede lijn.” De naamsverandering is exemplarisch voor het veranderende zorglandschap. Er is een ontwikkeling naar regionale, geïntegreerde zorgnetwerken. Die staat of valt met open communicatie binnen een landelijke infrastructuur. De eerste concrete stappen worden nu genomen.

Pita van Arkel is directeur van Promedico. Michiel Boerkamp is directeur van Care2U, sinds 2015 onderdeel van de Promedico Groep. De aandelen van Promedico zijn voor honderd procent in handen van de SAH. “Omdat we een stichting zijn, hebben we geen winstoogmerk. Al het geld dat wij genereren steken we weer in ontwikkeling van state-of-the-art zorgtoepassingen”, verduidelijkt Maarten Vermeulen. “We zijn dus ‘van’ en ‘voor’ de zorg, met als belangrijkste doel het bedienen van de patiënt of cliënt.” Vanuit die basis heeft Promedico een strategie ontwikkeld om antwoord te bieden op de veranderingen en pijnpunten in het hedendaagse zorglandschap, vertelt Pita van Arkel. De kern van die strategie is: open samenwerken op regionaal niveau.

Alles komt samen

“Geïntegreerde zorg is geen stip op de horizon”, zegt Pita van Arkel. “De eerste oplossingen worden al opgeleverd.” Zij doelt bijvoorbeeld op de communicatie tussen huisartsenpraktijk (HIS) en apotheek (AIS), die wordt voorzien door Promedico-ASP en Apro. En een ‘KIS in HIS’ oplossing die communicatieproblemen bij ketenintegratie aanpakt. De derde component is zelfzorg. Promedico integreert MijnGezondheidsplatform (MGP) voor patiënten en bouwt de mogelijkheden van het portaal verder uit.

“Dit zijn de eerste bouwstenen, waarmee de basis staat”, vervolgt Van Arkel. Van daaruit kan verder worden gewerkt aan de regionalisering van het zorglandschap. “De markt is in beweging. Zorggroepbesturen zien de toegevoegde waarde van regionale samenwerking, én de shared savings.”

“Vroeger was je als huisarts autonoom, tegenwoordig is zorg iets dat je met elkaar doet”, vat Maarten Vermeulen samen. Maar besturen willen dat vanuit een eigen ICT-keuze doen en dat betekent dat systemen het moeten toestaan. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een landelijke infrastructuur. Daarom hebben Promedico en Care2U het initiatief genomen voor het realiseren van centrale voorzieningen. Een organisch, open systeem waarbij alle leveranciers samen verantwoordelijk zijn voor gemeenschappelijke tussenliggende componenten die de verschillende informatiesystemen van de verschillende zorgverleners met elkaar verbinden.

Auteur: Leendert Douma

Download het volledige artikel hier:

Samen gezondheidsachterstanden tegengaan

Het bevorderen van gezondheid en het bestrijden van achterstanden daarin is een taak van de hele gemeenschap en de lokale overheid. Dat bewijst de aanpak van Gezond in…, het stimuleringsprogramma waar 164 GIDS-gemeenten (Gezond In De Stad) aan meedoen. Multiproblematiek speelt een belangrijke rol bij gezondheidsachterstanden. Per 5000 gezinnen zijn er zo’n 25 waar alle zorg- en welzijnskosten samenkomen. Als problemen zich opstapelen is een uitkomst soms ver weg. Het initiatief Eigen Plan in Noord-Holland doorbreekt de vicieuze cirkel.

Het programma Gezond in… verbindt partijen en stimuleert de samenwerking tussen bijvoorbeeld gemeente, buurtteams en zorgverleners. Het loopt vanaf 2014 en duurt vier jaar, vertellen programmaleider Daphne Ketelaars en adviseur Frea Haker. Het wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 in het kader van het Nationaal Programma Preventie. De GIDS-gemeenten krijgen in die vier jaar, via de decentralisatieregeling van het ministerie van VWS, in totaal 70 miljoen uitgekeerd. Dat wordt ingezet om gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Verbinden

Gezond in… adviseert gemeenten een aanpak via vijf sporen: participatie, sociale omgeving, preventie en zorg, fysieke omgeving en gedrag en vaardigheden. Een procesgerichte aanpak met een actieve rol voor de burger zelf. De rol van de eerstelijnszorg is heel belangrijk, betogen Ketelaars en Haker. “Huisartsenpraktijken zijn de ogen en oren van de wijk. Problemen worden hier als eerste gesignaleerd.” Gemeenten zien dit ook en zetten volop in op samenwerking, vertelt Haker. “Maar dat is best ingewikkeld. Wijkteams en huisartsen hebben het heel druk. De extra inzet vraagt een enorme tijdsinvestering en die uren blijven meestal onbetaald.” Bovendien spreken de partijen niet altijd dezelfde taal. Ze moeten elkaar leren kennen. Juist daarbij kan Gezond in… uitkomst bieden.

Betrokkenen

Het is niet alleen van belang dat partijen uit de zorg en het sociaal domein elkaar vinden, maar vooral dat er wordt samengewerkt met mensen zelf en hun netwerk. Dat levert draagvlak, draagkracht en perspectief op. Een mooi voorbeeld daarvan is Eigen Plan, dat Stichting Sterker Samen sinds 2015 uitrolt in Noord-Holland. Het principe van Eigen Plan is gebaseerd op Family Group Conferencing dat in 1989 per wet werd ingevoerd in Nieuw-Zeeland. Monique Bontje en Lineke Joanknecht zijn de drijvende krachten achter Eigen Plan. Joanknecht: “Wij ondersteunen mensen die in de knel zitten om zelf hun plan te maken, hun eigen oplossing voor hun problemen waar ze achter staan en voor willen gaan. Dat doen we samen met de mensen die dicht bij ze staan, zoals familie, vrienden en buren.”

Auteur: Leendert Douma

Download het volledige artikel hier: