Inkoop zorg: ‘Meer mandaat naar de regio’

Inkoop van zorg: CZ heeft in het beleid voor 2021 aangescherpte uitgangspunten opgenomen voor de contractering van multidisciplinaire zorg en O&I.

Inkoop zorg: ‘Meer mandaat naar de regio’

Eerder deden twee andere zorgverzekeraars dit: VGZ en Zilveren Kruis. CZ stuurt op één sterke huisartsenorganisatie per regio, met veel mandaat. Een belangrijke taak voor deze samenwerkingsorganisatie is de toegankelijkheid van zorg.

Huisarts ontzorgen

“De uitdagingen in de eerste lijn zijn zó groot, dat ze voor individuele huisartsenpraktijken niet op te lossen zijn”, schetst zorginkoper Liesbeth van Spaandonk-Scheek van CZ. “Wij zien daarom vier belangrijke rollen voor de regio-organisaties: de toegankelijkheid borgen door het toekomstbestendig organiseren van de huisartsenzorg, programmatische zorg voor kwetsbare groepen organiseren en faciliteren, zorg verbeteren, en zorgvernieuwing. Een sterke regio-organisatie heeft de mogelijkheid om hierin te sturen, huisartsen te ontzorgen en een duidelijk aanspreekpunt te zijn voor het sociaal domein.”

Maar nog niet elke samenwerkingsorganisatie is hier klaar voor, aldus Kary Heldoorn, manager huisartsenzorg/versterking eerste lijn en ketenzorg bij CZ. “Wij zien flinke regionale verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat over mandaat, leiderschap en resultaatgericht werken.”

Aansluiting ‘bouwstenen’

Met het inkoopbeleid wil de zorgverzekeraar de impact van O&I-prestaties vergroten. En dat sluit volgens Van Spaandonk en Heldoorn goed aan op de notitie ‘Bouwstenen voor structurele samenwerking in de regio’ van InEen, LHV en NHG. “Alle elementen van de zes bouwstenen zijn terug te vinden in het inkoopbeleid van CZ. We onderschrijven die dus ook, maar vinden niet dat elke regio standaard op álle bouwstenen moet inzetten. Prioritering is belangrijk. Je kunt beter een paar zaken goed doen en de rest later oppakken. Ook vanwege de grenzen aan de financiële middelen en implementatiemogelijkheden.”

Inkoop zorg

In de gesprekken met de zorggroepen over de inkoop van zorg blijft de eigenheid van de regio het vertrekpunt, benadrukt Heldoorn. “Hoe ziet die regio eruit en waar zitten verschillen en mogelijke verklaringen?” Een sterk mandaat bij de regio-organisaties leggen, gaat niet overal zonder slag of stoot. Van Spaandonk: “Als het in een regio niet lekker loopt, bieden wij via gesprekken graag ondersteuning. Maar wij zijn slechts één stakeholder. Hier ligt zeker ook een taak voor de beroepsgroepen. Wij proberen via het inkoopbeleid het regiomandaat te versterken door sommige zaken alleen nog regionaal te financieren. Neem de ouderenzorg als voorbeeld. Die is heel lang via de individuele huisarts gecontracteerd. Vanaf 2021 gebeurt dit alleen nog op regioniveau.”

Lees hier meer over dit onderwerp.

Auteur: José van der Waerden.