Community Abonneren
×

Inzicht in toekomstige eerstelijns vraag en aanbod met Triple Aim

Onderzoek hoe huisartsen komende jaren Triple Aim bereiken bij veranderingen in vraag en aanbod, en in krimpregio’s.

Met name in (toekomstige) krimpregio’s loopt het aanbod van -en vraag naar- zorg uit elkaar. Deze problematiek vraagt om een andere organisatie van de eerstelijnszorg: hoe organiseren we de zorg efficiënt zodat de kwaliteit toeneemt, de gezondheid van een populatie verbetert en de kosten afnemen? Oftewel: hoe bereik je Triple Aim? De basis is inzicht in de verwachte ontwikkeling van vraag en aanbod in de komende vijf tot tien jaar én inzicht in het bestaande netwerk in de regio.

Op het gebied van de eerstelijns zorgvraag en -aanbod is een aantal trends en ontwikkelingen zichtbaar die de complexiteit van de organisatie van zorg zullen vergroten. Zo neemt de zorgvraag in de eerste lijn toe (onder andere door vergrijzing), vinden er transities van zorg uit de AWBZ en jeugdzorg plaats en wordt substitutie van zorg gestimuleerd. Ook neemt de mate van multimorbiditeit toe. Het huisartsenaanbod verschuift van fulltime werkende mannelijke huisartsen naar meer parttime werkende vrouwelijke huisartsen. Tevens is er steeds meer sprake van taakdelegatie en zijn er nieuwe beroepen ontstaan zoals de POH-ggz. Het beleid in Nederland is er op gericht om zorg dichtbij te leveren, mensen langer thuis te laten wonen en preventie en zelfmanagement te stimuleren. Met name in -toekomstige- krimpregio’s ontstaat er een maatschappelijke uitdaging om in deze regio’s met minder geld en wellicht minder menskracht toch een innovatief en efficiënt zorgaanbod te realiseren.

Het Jan van Es Instituut (JVEI) heeft daarom voor enkele regio’s een instrumentarium ontwikkeld waarmee strategisch duurzame keuzes kunnen worden gemaakt gericht op een efficiënte inrichting van de (eerstelijns)zorg.